Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Anette Nymand Rasmussen
39 17 35 48

alu@dst.dk

Hent som PDF

Stofmisbrugsbehandling - Social

Stofmisbrugsbehandling - Social er en årlig opgørelse af kommuners stofmisbrugsbehandling opgjort i antal hændelser, forløb og personer. En del af statistikken opdeles på køn og aldersgrupper, en anden del på kommuner.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder oplysninger om hændelser (anmodninger, iværksættelser og tilbudsindskrivninger) i social stofmisbrugsbehandling. Oplysninger om kontaktforløb (fra anmodning til afsluttet behandling) og behandlingsforløb (fra iværksættelse til afsluttet behandling) er også en del af statistikken. Desuden opgøres afslutningsstatus ved endt behandling. Statistikken opgøres på kommuneniveau, men alene de kommuner, der har godkendt deres indberetninger til social stofmisbrugsbehandling, indgår. Dermed skal det også bemærkes at tallet ikke er dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken fordeles på kommuner.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Anmodning: Anmodning om behandling. En Anmodning er når borgeren henvender sig og bliver registreret af myndigheden, kommunen (BehandlingAnmodningDato).

Iværksættelse: Når kommunen har vurderet borgerens behov, på baggrund af en screening af borgeren, Iværksætter kommunen behandlingsforløbet Iværksat behandlingsforløb, angiver at personen har påbegyndt et behandlingsforløb.

Tilbudstilknytning: Angives af myndigheden (kommunen) ved tilknytning af det konkrete tilbud til borgeren. Omfatter en tilbudsstartdato og en tilbudsslutdato.

Indskrivning: Antal indskrivninger i tilbud, hvor dato for indskrivning ligger i det angivne år eller anden valgt periode (IndskrivningDato) Indskrivning indberettes af tilbud og hænger ikke nødvendigvis sammen med myndighedens iværksættelse, der er dog i kvalitetskontrollen arbejdet på at forbedre denne sammenhæng, se dokumentation 3.04 Datavalidering.

Udskrivning: Antal udskrivninger fra tilbud, hvor dato for udskrivning ligger i det angivne år eller anden valgt periode (UdskrivningDato) Udskrivning indberettes af tilbud og hænger ikke nødvendigvis sammen med myndighedens afslutning af behandling, da der efterfølgende kan komme andre tilbudsindskrivninger.

Kontaktforløb: Et kontaktforløb starter når en person har anmodet myndigheden (kommunen) om behandling. Kontaktforløbet kan efter indledende samtaler blive iværksat til et behandlingsforløb, men det er ikke altid tilfældet.

Et igangværende kontaktforløb er et forløb, som endnu ikke er blevet afsluttet. Et afsluttet kontaktforløb har en dato for afsluttet behandling, hvis ikke behandlingen er afsluttet vil BehandlingAfsluttetdato være 31129999.

Behandlingsforløb: Et behandlingsforløb er forløbet fra behandlingen er iværksat af myndigheden og til behandlingafsluttetdato. Antal forløb opgøres ved at tælle de indberetninger, hvor IvaerksatBehandlingDato ligger i det angivne år eller anden valgt periode.

Igangværende behandlingsforløb har ingen slutdato (BehandlingAfsluttetDato)

Afsluttede behandlingsforløb opgøres ved at tælle de indberetninger, hvor BehandlingAfsluttetDato ligger i det angivne år eller anden valgt periode.

Behandlingsgaranti: Alle borgere har et lovfæstet retskrav på at få et tilbud om social stofmisbrugsbehandling inden for 14 dage efter, at de har anmodet om behandling.

Behandlingsgarantien beregnes som afstanden mellem BehandlingAnmodningDato og IvaerksatBehandlingDato. Forskellen er gemt i variablen antaldage_garanti. IvaerksatBehandlingDato - KontaktforloebstartDato as antaldage_garanti

Overholdt behandlingsgaranti: hvor borgerens behandling er iværksat inden for 14 dage efter anmodningen. Ikke overholdt behandlingsgarantien; hvor der er mere end 14 dage mellem anmodningsdato og iværksættelsesdato.

Alle forløb, også de hvor behandlingsgarantien ikke er overholdt, indgår, uanset årsag til overskridelsen. Årsagen kan angives med en af følgende kategorier: • ’Mangel på ledig plads’, • ’Personalemæssige forhold hos myndighed eller tilbud’, • ’Klienten forhindret i fremmøde’, • ’Klienten udeblevet’, ’frit valg’ (kun hvis alder >= 18 år), • ’Samtykkeerklæring’ (kun hvis alder < 18 år) eller • ’Andet’.

Indskrivningsforløb: Et indskrivningsforløb indledes ved tilbudstartdato og afsluttes ved tilbudslutdato. Hvis der er flere tilbudstartdatoer, fx hvis borgerens behandling berører flere leverandører, skal mindst én af tilbudstartdatoerne sammenfalde med dato for iværksat behandling. I tilfælde af flere tilbudslutdatoer, fx hvis borgerens behandling berører flere leverandører, skal mindst én af tilbudslutdatoerne være sammenfaldende med dato for afsluttet behandling.

Borger i stofmisbrugsbehandling: Antal personer i behandling i given periode (normalt i et givet år). Baseres på iværksættelsesdato (for behandling). Alle personer med gyldig iværksættelsesdato før eller i løbet af perioden man opgør OG hvor afslutningsdato er i den pågældende periode eller senere. Opgøres som unikke personer, se yderligere beskrivelse under begrebet personopgørelse.

Ved opgørelse i http://www.statistikbanken.dk/smdbv002 og smdbv003 anvendes oplysninger om personer i behandling fra sammenlagte kontaktforløb, dvs. der kan være iværksættelser der ikke tælles med, hvis borgeren har haft flere behandlingsforløb, der er blevet sammenlagt til færre kontaktforløb.

Personopgørelse: Ved opgørelse af personer i enten forløb eller personer med aktivitet i perioden, vil Danmarks Statistik afgrænse til at en person kun kan tælle én gang i den angivne periode. Danmarks Statistik vælger den nyeste hændelse for personen.

Hvis der opgøres hændelser, kan en person tælle flere gange hvis hændelserne fx sker i forskellige kommuner, eller de karakteristika man kigger på giver anledning til at personen skal tælle med flere gange.

Enheder

Hændelser, personer og forløb.

Population

Social stofmisbrugsbehandling som kommuner og behandlingstilbud yder til borgere i Danmark efter Servicelovens § 101.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2015 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal hændelser, antal forløb, antal personer i behandling og procent

Referencetid

Kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data for social stofmisbrugsbehandling efter § 101 i lov om social service indsamles med hjemmel i: Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet (BEK nr 229 af 05/03/2020) Bekendtgørelsen og de krav der er til indberetning heri har ophæng i § 82 og § 84 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på Stofmisbrugsdatabasen (SMDB). Der er derfor ingen ekstra indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.