Gå til sidens indhold

Stofmisbrugsbehandling - Social

Formålet med statistikken over stofmisbrugsbehandling er at belyse aktiviteterne i kommunale myndigheders og behandlingstilbuds sociale stofmisbrugsbehandling (Servicelovens § 101). Statistikken anvendes til at redegøre for omfanget af stofmisbrugsbehandling, typer af tilbud, samt til at overvåge overholdelse af behandlingsgarantien på 14 dage. Statistikken er sammenlignelig fra 2015 og frem. Det forventes at tidsserien, på et senere tidspunkt, vil blive udvidet til at dække data tilbage til 2013.

Indhold

Stofmisbrugsbehandling - Social er en årlig opgørelse af kommuners stofmisbrugsbehandling opgjort i antal hændelser, forløb og personer. En del af statistikken opdeles på køn og aldersgrupper, en anden del på kommuner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles løbende fra kommuner og stofmisbrugsbehandlingssteder. Data gennemgår en omfattende datavalideringsproces, hvor der sendes tilbagemeldingstabeller til kommunerne for validering og godkendelse. Efter valideringen gennemføres nogle processer, fx fjernelse af personer med invalide personnumre og afslutning af forløb, hvis personen er død. Til opgørelse af kontaktforløb sammenlægges to eller flere anmodninger for samme person, hvis der er ti eller færre dage mellem afslutning af første forløb og start på næste forløb.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for borgere, myndigheder på kommunalt og statsligt niveau og organisationer, som grundlag for viden om aktiviteter med social stofmisbrugsbehandling, en viden, der kan bruges til at vurdere eventuelle nye tiltag i Stofmisbrugsbehandlingen. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx mængdeindikatorer til nationalregnskabs fastprisberegninger af ikke-markedsmæssige tjenester på dette område.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens samlede præcision er under løbende forbedring. Der er ikke fuld dækning for alle kommuner, og der kan være nogen usikkerhed begrundet i varierende registreringspraksis. I forbindelse med kvalitetsarbejde forventes revisioner. Desuden vil en højere dækning også give revisioner tilbage i tid.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres normalt seks måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider. Offentliggørelserne af hhv. 2020 og 2019 har dog være ni måneder efter referenceperioden. For 2020 var årsagen en systemleverandørproblematik og for 2019 var det med baggrund i datasanering og overgang til NemLog.-in. Dette var i henhold til den planlagte udgivelseskalender for begge år. Ved statistikkens første offentliggørelse for 2016 skete det 11 måneder efter referenceperiodens afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken i sin nuværende form i regi af Danmarks Statistik er udarbejdet for 2015-2020, og den er sammenlignelig i perioden. Der findes ingen fælleseuropæiske retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Der er europæisk sammenlignelige statistikker på stofmisbrugsområdet, hvor Sundhedsdatastyrelsen deltager og bidrager med data for Danmark. Sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling indsamles i Stofmisbrugsdatabasen til registrene SIB (Stofmisbrugere i Behandling) og KVALHEP (Kvalitetssikring af stofmisbrugsbehandling og forebyggelse af hepatitis C). Sundhedsstyrelsen udgiver årligt "Narkotikasituationen i Danmark", hvor data fra SIB indgår.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Stofmisbrug. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed