Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk Afdeling.
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Radio og tv: apparater og distribution (Ophørt)

Der offentliggøres ikke Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik. Der findes 6 statistikbanktabeller om distribution af radio-og tv-apparater i Statistikbanken.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen Nyt fra Danmarks Statistik for statistikken om radio/TV

Publikationer

Der findes ingen andre særskilte publikationer på området.

Statistikbanken

Der findes i alt 6 statistikbanktabeller på området: Se Statistikbanken.

Adgang til mikrodata

Der findes ikke mikrodata på området, da statistikken er baseret på tal, der er indsamlet og bearbejdet af andre.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistiks regler om datafortrolighed.

Diskretionering og databehandling

Statistikken indeholder kun data på et niveau som tidligere er offentliggjort af andre institutioner.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen yderligere dokumentation, men henvises til de oprindelige kilder. Noter til de enkelte tabeller er så vidt muligt placeret som fodnoter.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.