Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Uwe Pedersen
39 17 34 24

uwp@dst.dk

Hent som PDF

Lønindeks for virksomheder og organisationer (ophørt)

Statistikken udgives kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Implicit lønindeks.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik, og artiklerne findes på emnesiden om Løn- og arbejdsomkostninger.

Publikationer

Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer præsenteres både i Statistisk Tiårsoversigt og i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Implicit lønindeks i følgende tabeller:

  • ILON12: Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer (1.kvartal 2005 =100) efter branche og sæsonkorrigering
  • ILON15: Årlig ændring i timefortjenesten for virksomheder og organisationer efter branche

Adgang til mikrodata

Der stilles ikke mikrodata til rådighed for forskere. Datagrundlaget foreligger dog på individniveau, og der er principielt mulighed for at få udført serviceopgaver mod betaling. Der er dog tale om en stikprøveundersøgelse, hvilket sætter grænser for detaljeringsgraden af disse serviceopgaver. På den baggrund beror imødekommelse af eventuelle ønsker til serviceopgaver altid på en konkret vurdering foretaget af Danmarks Statistik, under hensyntagen til dels det nødvendige ressourceforbrug forbundet med opgavens udførelse og dels kvaliteten af det datamateriale, der ligger til grund for en ønsket serviceopgave.

Anden tilgængelighed

Datagrundlaget anvendes også i beregningen af De standardberegnede lønindeks, dog med undtagelse af unge under 18 år samt elever og lærlinge. En del af datagrundlaget anvendes også i opgørelsen af arbejdsomkostningsdelen for Danmarks Statistisk kvartalsvise Byggeomkostningsindeks. Derudover anvendes datagrundlaget i opgørelsen af de danske tal for det europæiske arbejdsomkostningsindeks (Labour Cost Index LCI).

Diskretioneringspolitik

Udarbejdelsen af lønindeksene følger generelt Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Lønindeks for de mindste branchegrupper offentliggøres ikke, som fx råstofindvinding og vandforsyning og renovation.

Reference til metodedokumenter

Den anvendte metode er senest beskrevet i Løn- og indkomststatistik 2002:8 (Statistikservice). Dog er der sidenhen indført ny basisperiode 1. kvartal 2005=100. Der henvises desuden til publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statistik for en omfattende metodebeskrivelse.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.