Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Uwe Pedersen
39 17 34 24

uwp@dst.dk

Hent som PDF

Lønindeks for virksomheder og organisationer (ophørt)

De implicitte lønindeks omfatter samtlige lønmodtagere, såvel funktionærer som arbejdere samt elever og unge under 18 år, der er ansat i virksomheder i den private og i den offentlige sektor, der har 10 eller flere beskæftigede. Detaljerede indeks og årsstigninger offentliggøres på op til 36 branchegrupper efter branchenomenklaturen DB07.

Indholdsbeskrivelse

De implicitte lønindeks viser udviklingen i en samlet løn pr. time i private og offentlige virksomheder med mindst 10 beskæftigede fordelt på branchegrupper. Lønindeksets lønbegreb er fortjenesten i alt inklusive såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsbidrag, men ekskl. ferie- og andre uregelmæssige betalinger. Den samlede fortjeneste sættes i princippet i forhold til de præsterede timer.

Indekset omfatter hele den private sektor; herunder fx også ansatte i private skoler og på private hospitaler. Dog indgår virksomheder inden for landbrug og fiskeri ikke i lønindeksene. Indeksene offentliggøres brancheopdelt efter branchenomenklaturen DB07 og offentliggøres i en overgangsperiode fra første kvartal 2005 til og med andet kvartal 2008 kun efter 10-grupperingen.

Grupperinger og klassifikationer

Lønindeksene offentliggøres på branchegrupper, der følger Danmarks Statistiks 10-standardgruppering og 36-standardgruppering, jf. Dansk Branchekode 2007.

Sektordækning

Sektoren virksomheder og organisationer omfatter private og offentlige virksomheder uden for sektoren offentlig forvaltning og service. De offentlige virksomheder det refereres til her er offentlige selskaber og selskabslignende virksomheder, der drives på markedsvilkår.

Begreber og definitioner

A-indkomst: Løn og andet pengevederlag, der ydes i ansættelsesforhold og som er A-skattepligtig indkomst.

Feriebetalinger: Løn i forbindelse med ferie.

Lønoplysninger: En samlebetegnelse for løndata for det enkelte ansættelsesforhold eller på et mere overornet niveau for en hel gruppe.

Samlet pensionsbidrag: Lønmodtagers og arbejdsgivers pensionsbidrag.

Uregelmæssige betalinger: Bonus, lønregulering, kompensation for ikke afholdte feriedage mv.

Virksomhed: En organisation der udfører økonomisk aktivitet ved fx at producere og sælge varer.

Enheder

Tællingsenheden er det individuelle ansættelsesforhold på en offentlig eller privat virksomhed eller organisation uden for offentlig forvaltning og service med mindst 10 fuldtidsbeskæftigede.

Population

Ansatte i virksomheder og organisationer.

Geografisk dækning

Lønindeksene dækker lønmodtagere ansat på virksomheder, placeret i Danmark.

Tidsperiode

Første kvartal 2005 og frem.

Basisperiode

Første kvartal 2005 er basiskvartalet (referancekvartalet), hvor indeksværdien således er lig 100.

Måleenhed

Måleenheden er indekspoint samt procent.

Referencetid

En lønperiode i den midterste måned hvert kvartal.

Hyppighed

Statistikken udkommer kvartalsvist.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 8. Oplysninger fra den kvartalsvise indsamling af oplysninger om løn og arbejdstimer anvendes desuden til indberetning til EU's forskellige kvartalsvise statistikker om løn- og arbejdsomkostninger. I særdeleshed kan nævnes EU-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 af 27. februar 2003 om lønomkostningsindekset.

Indberetningsbyrde

Det lønstatistiske dataindsamlingssystem er designet til at være et generelt integreret system, der skal kunne levere data til de officielle nationale statistikker samt til EU's og andre internationale organisationers statistikker vedr. løn og arbejdsomkostninger. Ved at lave et system designet til at kunne levere data til forskelligartede statistikker begrænses den samlede indberetningsbyrde. Ved opbygningen af systemet er der lagt vægt på i videst mulig omfang at udnytte administrative data, der allerede findes i virksomhederne, og i videst mulig omfang at anvende de muligheder, moderne it-teknologi giver for effektiv rationel opsamling og indberetning af oplysninger. Den samlede indberetningsbyrde til lønstatistikken, der omfatter dataindsamlingen til både lønindeks og til de årlige lønstrukturstatistikker, er iflg. AMVAB-undersøgelsen opgjort til 6,3 mio. kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås under emnesiden Løn- og arbejdsomkostninger eller ved henvendelse til Danmarks Statistik.