Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Elizaveta Sørensen
39 17 31 08

els@dst.dk

Hent som PDF

Institutioner i børnepasning

Danmarks Statistiks institutionsregister for børnepasning opdateres løbende med det data, som Danmarks Statistik modtager fra fagsystemleverandører på området. Modtages informationer om lukning eller oprettelse af nye institutioner undersøges forholdet af Danmarks Statistik, før sådanne ændringer tilføjes institutionsregisteret.

Kilder

Informationer om oprettelse og nedlæggelser af institutioner overføres til Danmarks Statistik af kommunernes dataleverandører, gennem det datagrundlag Danmarks Statistik indsamler ifm. dagtilbudsstatistikken. Kommunerne registrerer antallet af børn og unge, personale og institutioner på børnepasningsområdet i Danmark i tilhørende fagsystemer, hvor Danmarks Statistik via elektroniske datadump modtager det pågældende datagrundlag. Dataleverandørerne var i 2020 KMD, IST, ASSEMBLE, Børneringen, FOBU, ACCOUNTOR, KRL, SPIA, LDD, FDDB og selvstændig indhentning af Danmarks Statistik direkte hos institutionerne.

Indsamlingshyppighed

Data modtages månedligt for institutioner med børn i alderen 0-18 år. Dele af data for 6 år og derover modtages årligt. Udgivelse af statistikken sker dog kun en gang årligt.

Indsamlingsmetode

Den tidligere institutionstælling danner grundlag for denne statistik ved at være udgangspunktet for den løbende opdatering af institutionsregisteret. Danmarks Statistik modtager løbende data om nye og lukkede institutioner gennem de data vi modtager om børn i institutionerne, hvorfor institutionsregisteret løbende tilrettes med de nye informationer. Det nye institutionsregister bliver derfor opdateret med oprettelser og nedlæggelser af institutioner.

Data om institutioner for 2020 er opgjort den 3 oktober 2020. I tællingerne før 2019 blev data om institutioner opgjort på et andet tidpunkt end efter 2019. Opgørelsestidspunktet fra 2019 er med andre ord flyttet 1 til 2 måneder tilbage i forhold til opgørelsen i 2018. Det kan skabe forskel i antallet af institutioner fra før 2018 til 2019 og frem, men forskellen vurderes at være meget lav. Oplysninger om institutioner er opgjort i november, mens oplysninger om selvejende SFO’er er opgjort i september.

Datavalidering

Selve sammenligningen af det nuværende institutionsregister og det nye data sker i statistikprogrammer, men sletningen eller tilføjelsen af institutioner sker manuelt. Fra 2020 er data også valideret i forhold til Dagtilbudsregisteret som vedligeholdes af STIL. Dog er Dagtilbudsregisteret endnu ikke fuldt dækkende samt kvalitetssikret, men det forventes at være fuldt dækkende inden for de kommende år.

For at validere ændringer foretages derfor kontrol af nye informationer, før de tilføjes institutionsregisteret. Ofte kan ændringer be- eller afkræftes af en søgning på institutionernes hjemmeside, men i andre tilfælde har det været nødvendigt at kontakte kommunen eller institutionen direkte. Er det ikke muligt at kontakte institutionen eller kommunen, så anvender Danmarks Statistik de eksisterende informationer om institutionen.

Databehandling

Oplysninger om institutioner importeres som årsudtræk fra opkrævningssystemerne. Der foretages en overordnet kvalitetskontrol, hvor leverandørerne kontaktes, hvis data fx ikke er leveret som aftalt. Der foretages generel fejlsøgning af det modtagne data. Derudover sammenlignes data med tidligere modtaget data for om muligt at identificere fejl.

Under fejlsøgningsprocessen er der observeret markante fejl i kommunernes registrering af, hvorvidt SFO’er er selvejende eller private. Under databehandling er alle private og selvejende SFO’er derfor kodet sammen i kategorien selvejende for 2018 og frem. Det forventes dog, at langt størstedelen af SFO’erne i tællingen er selvejende frem for private.

Fra 2018 har det ikke været muligt at opgøre integrerede (tværgående) institutioner selvstændigt, da kommunerne ikke længere opgør institutionstypen selvstændigt. I stedet er disse fordelt ud under de respektive pasningstilbud (integrerede (tværgående) institutioner indeholder flere forskellige institutionstyper fx en klub og en daginstitution.).

Der kan være dobbelt indberetninger for institutioner, som både indberettes som en SFO2 og klub. Det vurderes dog at være i mindre omfang.

Korrektion

I forbindelse med 2019 udgivelsen er tallene fra 2017 og 2018 revideret.

I udgivelsen fra 2018 er der foretaget korrektioner af 2017 data. Korrektionen omhandler kategorien "alle ejerformer", som havde værdien 0 på tværs af alle kategorier.