Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Elizaveta Sørensen
39 17 31 08

els@dst.dk

Hent som PDF

Institutioner i børnepasning

Statistikken er en årlig opgørelse af antal institutioner og enheder med børnepasning fordelt efter kommune, pasningstilbud og ejerform.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en årlig opgørelse af antal institutioner og enheder på pasningsområdet for børn og unge i alderen 0 til 17 år. I statistikken indgår institutioner efter dagtilbudsloven, folkeskoleloven, friskoleloven, ungdomsskoleloven og folkeoplysningsloven.

Grupperinger og klassifikationer

Antal institutioner fordeles geografisk efter landets kommuner, samt efter pasningstilbud og ejerform.

Pasningstilbud grupperes efter:

 • Dagplejer
 • Daginstitution på forældrebestyrelsesniveau
 • Daginstitution på enhedsniveau
 • SFO
 • Fritidsklub
 • Klub
 • Integreret institution (også kaldet tværgående institution)
 • Puljeordning

Ejerform grupperes efter:

 • Kommunal
 • Selvejende
 • Privat
 • Udliciteret
 • Puljeordning

Sektordækning

Kommunale -, selvejende -, pulje- og private institutioner.

Begreber og definitioner

Daginstitution på enheds niveau: En institution, der optager børn i alderen 0 år og op til skolestart (indtil det tidspunkt, hvor barnet optages i fritidshjem/SFO i forbindelse med skolestart), eksempelvis en vuggestue, børnehave eller daginstitution for børn i hele aldersgruppen indtil skolestart (ofte kaldet en integreret institution). Dagtilbudsloven fastsætter ikke, hvornår noget er en enhed. Det er kommunen, der vurderer, hvornår en daginstitution består af flere enheder. Det er i forarbejder til dagtilbudsloven uddybet, hvad kommunerne kan lægge vægt på i uddybningen af, hvorvidt en institution består af flere enheder.

Daginstitution på forældrebestyrelses niveau: En institution, der optager børn i alderen 0 år og op til skolestart (indtil det tidspunkt, hvor barnet optages i fritidshjem/SFO i forbindelse med skolestart), eksempelvis en vuggestue, børnehave eller daginstitution for børn i hele aldersgruppen indtil skolestart (ofte kaldet en integreret institution). For børn fra 0 år til skolestart defineres en daginstitution ved den forældrebestyrelse, der er fælles for alle institutionens underliggende enheder, jf. afsnit 8 i vejledning til dagtilbudsloven.

Fritidshjem: Fritidshjem er fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. De hører under loven om dagtilbud.

Integreret institution: En institution, som på tværs af aldersgruppen 0 til 17 år, optager børn omfattet af reglerne for mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub. Kaldes også for tværgående institutioner.

Klub: Fritidstilbud for større børn og unge.

Puljeordning: En ordning, der drives på baggrund af en driftsaftale med kommunalbestyrelsen. Puljeordninger kan både være dagplejelignende og institutionslignende. Fra 1. august 2007 er det ikke længere muligt at etablere institutioner efter puljeordninger.

SFO: Skolefritidsordninger er fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. De hører under folkeskolen.

Enheder

Institutioner og enheder.

Population

Institutioner i børnepasning

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2017 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal.

Referencetid

Referencetiden er kalenderåret. Opgørelsen er den 3. oktober 2020.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6 og § 8.

Indberetningsbyrde

Oplysninger om antal institutioner på børnepasningsområdet modtages fra fagsystemleverandører på området. Informationer registreres til andet brug, hvorfor indberetningsbyrden er minimal. Der kan dog være opfølgnings- og dialogopgaver for kommuner i forbindelse med Danmarks Statistiks valideringsproces.

Øvrige oplysninger

Se mere på emnesiden om Børnepasning.