Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Bo Eriksen
39 17 35 52

bhe@dst.dk

Hent som PDF

Industriens investeringsforventninger

Statistikken er spørgeskemabaseret. Undersøgelsen udføres som en panelbaseret stratificeret stikprøve på ca. 800 virksomheder. Der indberettes via online blanket på http://www.Virk.dk eller på papirskema. Undersøgelsen vedrører faktiske og forventede investeringsbeløb. Stikprøven er i opregningsprocessen branchegrupperet i 7 journalgrupper. Ved hjælp af regnskabsstatistikkens tal for industrien, der er to år forsinkede, kan stikprøveresultaterne opregnes til den samlede industri for de aktuelle år. I oktoberundersøgelsen spørges også til årsag og formål med investeringerne. Disse besvarelser vægtes med virksomhedernes størrelse, målt på beskæftigelsen, i opregningsprocessen.

Kilder

Statistikken er spørgeskemabaseret. Det Erhvervsstatistiske register samt statistik over beskæftigelsen i industrien anvendes til generering og opdatering af stikprøven. Undersøgelsen udføres som en panelbaseret stikprøve på ca. 800 virksomheder som repræsenterer omkring 65 pct. af samtlige ansatte inden for undersøgelsens brancheudvalg. Pga. frafald opdateres stikprøvepanelet en gang årligt. Typisk suppleres der med 100-120 virksomheder ved disse opdateringer.

Det Erhvervsstatistiske Register anvendes løbende til opdatering og ajourføring af stikprøven af virksomheder.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles to gange årligt (marts og oktober).

Indsamlingsmetode

Data indsamles ved to metoder. Alle får tilsendt papirskema, der udsendes med svarkuvert, men indberetterne tilskyndes at indberette på online-skema ved at logge ind på http://www.VIRK.dk.

Såfremt der ikke er indberettet rettidigt udsendes en påmindelse pr. brev med ny indberetningsfrist.

Svarprocenterne er på omkring 80-85 pct. Typisk indløber to-tredjedele af besvarelserne før svarfristens udløb, der ligger omkring den 20. i måneden. Den resterende tredjedel af besvarelserne, der indløber i de fire efterfølgende uger, medregnes i statistikken.

Vejledning i indberetning kan findes på informationssiden.

Datavalidering

Fejlsøgningen af de indkomne spørgeskemaer foretages manuelt, hvor der dels sammenlignes med tidligere indberetninger fra respondenten og dels bruges seneste disponible investeringer fra den årlige regnskabsstatistik, som også bruges til opregning.

Besvarelserne på returnerede papirskemaer scannes automatisk. Besvarelser som afvises i den automatiske scanning håndteres ved manuel indtastning. Ved Online-besvarelse tjekker indberetningssystemet VIRK at alle felter er udfyldt, og advarer indberetteren hvis ikke. Visse spørgsmål kan stå ubesvaret med vilje fra indberetterens side og validering sker manuelt som beskrevet ovenfor.

Databehandling

Manglende svarværdier imputeres i det omfang, det er muligt ud fra forudgående besvarelser. Normalt er imputeringsraten på omkring 9 pct. (uvægtet).

Hvis stikprøven er blevet opdateret med nye respondenter, mangler man historiske tal og imputerer disse fra regnskabsstatistikken. Der vurderes hvert enkelt potentielt imputeret tal, om det ser realistisk ud (forskellige arbejdssteder og brancher)

Stikprøven er i opregningsprocessen branchegrupperet i 7 journalgrupper. Inden for hver journalgruppe beregnes vækstraterne i investeringerne i stikprøven for de enheder, der har svaret i de aktuelle perioder. Ud fra disse vækstrater beregnes de samlede investeringer i industrien i absolutte tal for disse syv grupper ud fra regnskabsstatistikkens tal* som foreligger med to år forsinkelse (vækstraterne ganges på regnskabsstatistikkens tal). Herved kan tallene aggregeres og væktsrater for den samlede industri og forskellige branchegrupperinger kan beregnes.

De syv journalgrupper refererer til EU's klassificationssystem [Main Industris Grouping (MIG)[(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Main_industrial_grouping_(MIG)).

  • 29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
  • CDUR Durable consumer goods
  • CNDU Non-durable consumer goods
  • FOBE Food and beverages industry (10.1-10.5, 10.7-10.8, 11, 12)
  • CONS Consumer goods (CDUR+CNDU)
  • INTM Intermediate goods (excluding mining and quarrying)
  • INVE Investment goods (includes 29)

Heraf offentliggøres i Danmarks Statistik INVE; INTM; CDUR og CNDU

Oktoberundersøgelsens spørgsmål om formål med investeringerne opregnes med vægtning efter virksomhedernes størrelse - målt på beskæftigelsen. Der kan afkrydses én eller flere af fire mulige årsager. Hvis der kun er afkrydset én årsag tæller den med 100 pct. Hvis der er afkrydset to årsager, tæller de hver med 50 pct. osv.

I oktoberundersøgelsen spørges også til, hvilke forhold der har betydning for at foretage investeringerne. For hvert af fire forhold er markeret styrken af betydning: meget positiv, positiv, ingen, negativ, meget negativ. Det opregnes, hvor mange procent af virksomhederne - vægtet efter beskæftigelse - der har markeret hvert af de fem svarmuligheder. Herfra udregnes et såkaldt nettotal som er positive besvarelser minus negative besvarelser, hvor meget positiv/negativ vægter med 100 pct. og hvor positiv/negativ vægter med 50 pct.

  • Der anvendes nettoinvesteringstal for industrisektoren i statistikbanktabellen"REGN8: Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. efter område, branche og regnskabsposter".

Korrektion

Ingen korrektion.