Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Bo Eriksen
39 17 35 52

bhe@dst.dk

Hent som PDF

Industriens investeringsforventninger

Investeringsforventninger for industri er en tendensundersøgelse, som to gange årligt (i marts og oktober) sammenfatter erhvervets forventninger til udviklingen i de årlige investeringer. Statistikken giver oplysninger om de forventede investeringer i indeværende år og det kommende år, og resultaterne offentliggøres i form af stigningstakter. I samme undersøgelse beskrives investeringsstrukturen også mht. formål med investeringerne og faktorer der har betydning for investeringerne.

Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19.

Indholdsbeskrivelse

Formålet med Investeringsforventninger for industri er at beskrive industriens forventede fremtidige investeringer. Undersøgelsen kan karakteriseres som en tendensundersøgelse, idet de pågældende firmaers ledelse anmodes om at oplyse skøn over de anslåede årlige investeringer i løbende priser.

Statistikken er udarbejdet af Danmarks Statistik siden april 1982 og er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Inden for rammerne af samme program udføres de månedlige konjunkturbarometerundersøgelser for Industri, detailhandel, Bygge- og anlægsvirksomhed, Serviceerhverv og Forbrugerforventninger.

Undersøgelsen er halvårlig. På spørgeskemaet der udfyldes i marts, angives i tusinde kroner sidste års investeringer (fratrukket afgang, fx salg af ejendom eller brugt udstyr) og indeværende års investeringsforventninger (også fratrukket afgang). På spørgeskemaet der udfyldes i oktober angives indeværende års og kommende års forventede investeringer. På den måde vil der for et investeringsår i alt være fire målinger, nemlig i oktober året før, i marts og oktober i selve året og endelig i marts året efter.

I oktober spørges der også til investeringsstrukturen. Man kan afkrydse én eller flere af fire formål med investeringerne: a) Erstatning af nedslidt materiel eller udstyr, b) Udvidelse af produktions-kapaciteten, c) Rationalisering af driften samt d) Andre formål, fx miljø og sikkerhed.

Der spørges også til hvilke forhold der har betydning for de forventede investeringer. a) Udvikling i efterspørgsel, b) Adgang til finansielle ressourcer eller forventet profit, c) Tekniske forhold, Fx teknologisk udvikling, adgang til uddannet personale og myndighedskrav, fx mht. miljø, d) andre forhold, fx beskatningsregler mv. Man afkrydser hvad betydningen har været for de enkelte forhold, om den har været meget positiv, lidt positiv, ingen, lidt negativ eller meget negativ. Der spørges både til indeværende og kommende investeringsår.

Grupperinger og klassifikationer

Branchegrupperne i statistikken følger EU's klassificering i Main Industrial Grouping (MIG) som er en sammensætning af af industiens brancher på tværs af Dansk Branchekode DB07. Hos EU findes en introduktion om MIG og en detaljeret liste over branchesammensætningen.

Sektordækning

Statistikken omfatter industribrancherne og publiceres i følgende branchegrupperinger:

  • C. Industri, i alt.
  • Investeringsgodeindustri
  • Mellemproduktindustri
  • Fremstilling af varige forbrugsgoder
  • Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

Begreber og definitioner

Investeringer: Tilgang og afgang af anlægsaktiver, dvs. fast ejendom (grunde, bygninger mv.) og driftsmidler (maskiner, køretøjer, inventar mv.) og immaterielle aktiver (software, licenser mv.). Tilgang opgøres til anskaffelsespris før afskrivninger og andre reguleringer og omfatter såvel købte som leasede aktiver. Afgang værdisættes til salgsprisen eller, hvor denne ikke kendes, til den nedskrevne værdi.

Faglig enhed: En faglig enhed er defineret ved arbejdssteder med samme branchetilhørsforhold inden for et og samme firma, defineret ved CVR-nummer.

Enheder

Enhederne i Investeringsforventninger er virksomheder bestemt ved faglig enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de faglige enheder ved CVR-nummer og branche.

Population

Målpopulationen for statistikken er virksomheder, som har hovedaktivet inden for industribrancherne, dvs. virksomheder inden for hovedafdeling C Fremstillingsvirksomhed, der dækker hovedgrupperne fra 10 til 33 i Dansk Branchekode 2007 (DB07), der er en national udvidelse af det internationale NACE rev.2 klassifikationssystem.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2000 -

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Årlig stigningsrater i procent.

Referencetid

Undersøgelsen gennemføres to gange årligt. I marts spørges de deltagende virksomheder om de anslåede investeringer i indeværende år og året før. I oktober vedrører spørgsmålene de anslåede investeringer i det indeværende år og året efter. De indhentede oplysninger er, inden for en to-års periode, grundlag for i alt fire på hinanden følgende opgørelser af industriens skøn over den årlige investeringsudvikling.

Hyppighed

Investeringsforventninger for industrien offentliggøres to gange årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel.

Undersøgelse udarbejdes efter aftale med EU Kommissionen. Rammerne for denne type undersøgelser er beskrevet i kommissionsbeslutningen af 12 July 2006 COM (206)379, "The Joint Harmonised European Union Programme on Business and Consumer Surveys".

Indberetningsbyrde

Der er i princippet ingen indberetningsbyrde da undersøgelsen er frivillig. Vælger man at deltage er det meningen at spørgeskemaet skal kunne udfyldes af en ledende person i virksomheden fra deres budgetter relativt omkostningsfrit.

Mindre virksomheder med mindre end 20 ansatte udtrækkes ikke i stikprøven. Virksomheder med fællesadministration af flere CVR-numre inden for samme branchegruppering tilbydes at foretage fællesindberetning over kun et CVR-nummer.

Øvrige oplysninger

Se oplysninger på emneside.

Se EU-kommissionens Guidelines der ligger til grund for konjunkturbarometerstatistikkerne.