Gå til sidens indhold

Industriens investeringsforventninger

Formålet med Investeringsforventninger for industri er at beskrive industriens forventede fremtidige investeringer. Undersøgelsen kan karakteriseres som en tendensundersøgelse, idet de pågældende firmaers ledelse anmodes om at oplyse skøn over de anslåede årlige investeringer i løbende priser. Undersøgelsen har været gennemført siden 1982 er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Data fra undersøgelsen er tilgængelig i Statistikbanken fra og med 2000.

Indhold

Investeringsforventninger for industri er en tendensundersøgelse, som to gange årligt (i marts og oktober) sammenfatter erhvervets forventninger til udviklingen i de årlige investeringer. Statistikken giver oplysninger om de forventede investeringer i indeværende år og det kommende år, og resultaterne offentliggøres i form af stigningstakter. I samme undersøgelse beskrives investeringsstrukturen også mht. formål med investeringerne og faktorer der har betydning for investeringerne.

Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er spørgeskemabaseret. Undersøgelsen udføres som en panelbaseret stratificeret stikprøve på ca. 800 virksomheder. Der indberettes via online blanket på http://www.Virk.dk eller på papirskema. Undersøgelsen vedrører faktiske og forventede investeringsbeløb. Stikprøven er i opregningsprocessen branchegrupperet i 7 journalgrupper. Ved hjælp af regnskabsstatistikkens tal for industrien, der er to år forsinkede, kan stikprøveresultaterne opregnes til den samlede industri for de aktuelle år. I oktoberundersøgelsen spørges også til årsag og formål med investeringerne. Disse besvarelser vægtes med virksomhedernes størrelse, målt på beskæftigelsen, i opregningsprocessen.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af brancheorganisationer, banker, politikere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. Omtales således altid i finansielt orienterede nyhedsmedier.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

For et givent år udføres der fire målinger. Over en længere periode er der observeret en iboende skævhed i 2. og 3. måling af et givent års investeringer. Fra år til år varierer skævheden, men tallene for 2. og 3. måling ligger normalt altid højere end for 4. måling. Årsagen til dette formodes at skulle findes i målefejl.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Resultaterne beregnes og publiceres halvårligt omkring den 22. april og 22. november i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken på Danmarks Statistiks hjemmeside. Processen forløber punktligt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med EU-kommissionen siden 1982, og data for øvrige EU-lande findes på DG ECFINs hjemmeside.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Industri, investeringsforventninger. Se mere på statistikkens emneside.

Endelig publiceres data også på hjemmesiden tilhørende samarbejdspartneren i EU-kommissionen, Directorate Generale Economic and Financial affairs (DG ECFIN).

Læs mere om tilgængelighed