Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Velfærd, Personstatistik
Rijad Babalia
39 17 36 18

rib@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning (Ophørt)

Ved opgørelsen af de indskrevne børn sammenholdes oversigten over de institutioner, der findes i kommunen, med oplysninger fra systemerne til opkrævning af forældrebetalingen. For institutioner, der ikke er dækket heraf, sammenholdes med oplysninger på blanketter. Findes institutioner, der ikke har fået tildelt et antal børn, undersøges sagen, og herunder kontaktes kommunen eller institutionen ofte direkte. For personalet er systemet det samme, idet vi modtager personaleoplysninger via de kommunale lønsystemer suppleret med blanketindberetning. Der fordeles dog kun på institutionstyper inden for kommunen. I en del tilfælde er der en uoverensstemmelse mellem kommunens kontering af personalet og institutionstypen. I disse tilfælde foretages rettelser i kontonummeret.

Kilder

En del data indsamles ved en indberetning på papirblanketter fra kommunerne. Det gælder oplysninger om ændringer i bestanden af institutioner mv., om særlige ydelser og om indskrevne børn og personale i institutioner mv., hvor oplysningerne ikke kan indhentes elektronisk. For privatinstitutioner, skolefritidsordninger ved friskoler og heldagsskoler udsender Danmarks Statistik indberetningsskemaer direkte til institutionerne. Oplysninger om indskrevne børn og om det ansatte personale indhentes i videst muligt omfang fra henholdsvis de kommunale opkrævningssystemer for betaling for børnepasning mv. og fra de kommunale lønanvisningssystemer. Men hvis fyldestgørende oplysninger ikke kan indhentes på denne måde, indhentes de via indberetningsblanketter. Oplysninger om daginstitutionstakster indsamles af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Indberetninger på papirblanketter suppleret med udtræk fra IT-systemerne til opkrævning af forældrebetaling samt udtræk fra lønanvisningssystemerne.

Datavalidering

Mht. de indskrevne børn består fejlsøgningen især af at konstatere, om der er fundet børn i samtlige institutioner mv. På kommuneniveau opgøres for hver institutionstype forholdet mellem antal børn og personalet. I en del tilfælde findes atypiske situationer, der så undersøges nærmere. Typisk vil der være tale om, at der i lønsystemet er benyttet et andet kontonummer end det, der passer til institutionstypen. Dette rettes så i det omfang, det er muligt.

Databehandling

Data fra blanketter indtastes i en oracle-databasen. Data om indskrevne børn fra systemerne til forældreopkrævning indlægges i oracledatabasen. Der foretages en summation ud fra alderen, så der for hver institution findes sumtal fordelt på 1-års-aldersklasser. Der foretages en samkøring mellem de registrerede institutioner og børnene. Findes institutioner uden tilknyttede børn eller børn uden tilknyttet institution undersøges sagen nærmere. Ofte er der tale om, at den anvendte identifikation, som er oplyst af kommunen, ikke er korrekt. Personaleoplysningerne fra lønsystemerne 'masseres' således at visse personalegrupper ikke medtages. På baggrund af de fejlrettede data dannes herefter tabeller til statistikbank mv.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.