Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Velfærd, Personstatistik
Rijad Babalia
39 17 36 18

rib@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning (Ophørt)

Det kan ske, at Danmarks Statistik ikke får oplysninger om enkelte nyoprettede institutioner. Danmarks Statistiks anvendelse af personaledata fra den kommunale lønanvisning kan give anledning til problemer, da det desværre ofte sker, at kommunerne har konteret lønudbetalingen forkert - typisk ved ikke at få rettet kontonummeret i tilfælde, hvor en institution har skiftet type.

Samlet præcision

Generelt skønnes pålideligheden at være stor. Kommunerne har pligt til at indsende de nødvendige skemaer, så dækningsgraden er principielt på 100 pct. Dog kan det ikke afvises, at enkelte kommuner kan glemme at oplyse, at der måske er oprettet en ny institution, eller at en institution har skiftet status. Specielt er det i ikke helt lille omfang forekommet, at kommunerne har indberettet en institution som fx en vuggestue eller en børnehave, men hvor Danmarks Statistik har kunnet konstatere, at der i den pågældende institution gik børn fx mellem 0 og 5 år. I sådanne tilfælde har Danmarks Statistik valgt at omklassificere institutionen til en aldersintegreret institution, også selv om institutionens navn måske stadig er noget med 'børnehave'. Endvidere kan det forekomme, at kommuner har medtaget institutioner, der ikke drives efter dagtilbudsloven. Til og med 2006 forsøgtes personaleoplysningerne placeret ud på de enkelte institutioner, men fra 2007 fordeles personalet kun på de enkelte institutionstyper i kommunen. Størstedelen af personaleoplysningerne bygger på kommunernes lønudbetalingssystemer. Det forekommer desværre ofte, at kommuner konterer lønudgifterne på forkerte kontonumre, og ikke altid har Danmarks Statistik mulighed for at opdage det og foretage rettelser. Oplysningerne vil derfor være præget af en vis usikkerhed. Usikkerheden findes specielt ved fordelingen mellem henholdsvis vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Specielt for skolefritidsordninger gælder, at der kan være en vis usikkerhed i opgørelsen af personalet i tilfælde, hvor der er fælles personale med selve skolen. Mht. klubområdet skal bemærkes, at dette område er meget inhomogent, idet nogle klubber har lang åbningstid, mens andre kun har åbent få timer om ugen. Desuden forekommer et antal åbne klubber, hvor der ikke sker nogen egentlig registrering af indskrevne. I disse tilfælde er antallet skønnet. Generelt skal bemærkes, at det personale, der indgår, er det personale, der er ansat i institutionerne. Hvis kommunen køber fx rengøringsydelser udefra, indgår det ikke. Hvis personale, der betjener flere institutionstyper - fx gårdmandsfunktioner - kan det være konteret under et fællesnummer og indgår derfor heller ikke. Specielt i 2004 og 2005 har der været meget store problemer med de elektroniske indberetninger fra Københavns kommune. For 2005 er tallene fra maj 2004 af mangel på bedre genbrugt. Hovedparten af oplysningerne om personalet i daginstitutioner mv. bygger på lønsystemerne. I forbindelse med kommunalreformen var en række kommuner allerede i slutningen af 2006 ved at omlægge deres lønsystemer. Det medførte, at det for 2006 i lang række tilfælde ikke har været muligt at foretage en korrekt opgørelse af personalet. I sådanne tilfælde er 2005-tal reguleret for ændret børnetal benyttet. I andre tilfælde er rene gennemsnitstal for en institution af samme type benyttet. Samlet er personaletallene for 2006 derfor præget af en del usikkerhed, således at man på baggrund af tallene desværreikke kan afgøre, om der er blevet flere eller færre ansatte pr. barn end i 2005.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Dækningsfejl skønnes meget begrænset.

Målefejl kan vedrøre børn, der er kodet forkert (specielt nogle særlige ordninger, som nogle kommuner fejlagtigt har kodet som dagpleje). Målefejl kan også vedrøre personaleopgørelsen, hvor kommunen kan have konteret forkert. Dette vedrører især fordelingen mellem vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten vurderes generelt som høj, men kan ikke måles. Det forekommer, at kommunerne glemmer at indberette en nyoprettet institution eller omvendt medtager en institution, der ikke skal være dækket af statistikken. Dette opdages nogle gange, men en systematisk kontrol er ikke mulig. Det antages dog, at det ikke er noget stort problem. Det forekommer, at kommunerne får indberettet børnene med en forkert kode i systemet til opkrævning af forældrebetaling. Dette drejer sig specielt om dagpleje, hvor kommunen måske også indberetter pasning af egne børn mv. Ikke altid kan sådanne fejl opdages. Specielt omkring personalet er der en vis usikkerhed omkring fordelingen på de enkelte institutionstyper, idet det sker, at kommunerne benytter et forkert kontonummer. Ikke alle sådanne fejl kan rettes, så specielt sammenligning mellem kommunerne af forholdet mellem personale og børn skal ske med en vis varsomhed.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres normalt kun endelige tal. Hvis det viser sig, at der har været fejlindberetninger mv. af en vis størrelse, så revideres tallene i Statistikbanken eventuelt.