Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Velfærd, Personstatistik
Rijad Babalia
39 17 36 18

rib@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning (Ophørt)

Statistikken indeholder oplysninger om børnepasning mv. Der findes oplysninger om antallet af forskellige typer institutioner mv., antallet af indskrevne børn, personaleforbruget samt åbningstider, institutionernes ejerforhold mv. Fra 2007 følger den sociale ressourceopgørelse vedr. børn og unge de ordninger, der er dækket af dagtilbudsloven samt skolefritidsordninger. Fra 2009-2013 indgår endvidere indskrevne børn i heldagsskoler, der er en kombination af skole og skolefritidsordning/fritidshjem. I tillæg til statistikken offentliggøres også oplysninger om taksterne i børnepasningen.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser børnepasningen i den enkelte kommune ud fra oplysninger om institutionerne mv., om antallet af indskrevne børn og om personalet.

Grupperinger og klassifikationer

Kommune - i statistikken benævnt driftskommune.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Indskrevne: Antallet af børn og unge, der på opgørelsestidspunktet var indskrevet på den pågældende institution mv. De indskrevne er inddelt i 1-års-aldersklasser.

Institution: Den daginstitution, som indgår i statistikken. Til institutionen er knyttet oplysninger om adresse mv. og om ydelse, dvs. om der er tale om en vuggestue, en børnehave osv. For dagpleje samt for visse andre pasningsformer findes ingen institution.

Personale: Det personale, der på opgørelsestidspunktet var aflønnet i den pågældende institutionstype i den enkelte kommune. Personalet kan ikke kobles til den enkelte institution.

Enheder

  • Kommune
  • Pasningstilbud
  • Ejerform
  • Alder (for børnene)
  • Personalegruppe

Population

Alle børn og unge i en dagpasningsordning efter dagtilbudsloven eller for skolefritidsordningernes vedkommende folkeskole- eller friskoleloven.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Opgørelsen sker i uge 40 i tællingsåret, dvs. for dette års statistik 1. oktober 2014.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

De indskrevne børn opgøres som antal. Personalet opgøres normalt som beregnet antal fuldtidsansatte.

Referencetid

Opgørelsen er en statusopgørelse i en bestemt uge i efteråret, uge 40. Hvis forholdene varierer i løbet af ugen anvendes onsdagen som tællingsdag. Oplysningerne om takster dækker de takster, som kommunen har fastlagt i forbindelse med budgetlægningen i efteråret forud for tællingsåret. Taksterne kan eventuelt blive ændret i løbet af året.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

§6 og 8 i lov om Danmarks Statistik.

Der findes ingen EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden for kommuner og involverede institutioner er ikke beregnet. Byrden er afhængig af, i hvor stort omfang oplysningerne kan indhentes elektronisk.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.