Gå til sidens indhold

Børnepasning (Ophørt)

Kontaktinfo

Velfærd, Personstatistik
Rijad Babalia
39 17 36 18

rib@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning (Ophørt)

Børnepasning mv. hed tidligere Sociale ressourcer vedr. børn og unge. Kun pasningsordninger efter dagpasningsloven samt skolefritidsordninger og heldagsskoler indgår. Følgende indgår: Dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner, skolefritidsordninger, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber samt kommunernes tilskud bl.a. til forældre, der passer egne børn. Opgørelsen dækker antallet af institutioner, antallet af indskrevne børn og unge samt personalet. Endelig foretages en opgørelse af de takster, som kommunerne har fastsat for børnepasningen.

Indhold

Statistikken indeholder oplysninger om børnepasning mv. Der findes oplysninger om antallet af forskellige typer institutioner mv., antallet af indskrevne børn, personaleforbruget samt åbningstider, institutionernes ejerforhold mv. Fra 2007 følger den sociale ressourceopgørelse vedr. børn og unge de ordninger, der er dækket af dagtilbudsloven samt skolefritidsordninger. Fra 2009-2013 indgår endvidere indskrevne børn i heldagsskoler, der er en kombination af skole og skolefritidsordning/fritidshjem. I tillæg til statistikken offentliggøres også oplysninger om taksterne i børnepasningen.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Ved opgørelsen af de indskrevne børn sammenholdes oversigten over de institutioner, der findes i kommunen, med oplysninger fra systemerne til opkrævning af forældrebetalingen. For institutioner, der ikke er dækket heraf, sammenholdes med oplysninger på blanketter. Findes institutioner, der ikke har fået tildelt et antal børn, undersøges sagen, og herunder kontaktes kommunen eller institutionen ofte direkte. For personalet er systemet det samme, idet vi modtager personaleoplysninger via de kommunale lønsystemer suppleret med blanketindberetning. Der fordeles dog kun på institutionstyper inden for kommunen. I en del tilfælde er der en uoverensstemmelse mellem kommunens kontering af personalet og institutionstypen. I disse tilfælde foretages rettelser i kontonummeret.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Generelt er brugerne tilfredse: det må være et fint tegn på, at statistikken er relevant. I øvrigt har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold været med til at præge statistikken i løbet af årene og dermed holde den relevant.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Det kan ske, at Danmarks Statistik ikke får oplysninger om enkelte nyoprettede institutioner. Danmarks Statistiks anvendelse af personaledata fra den kommunale lønanvisning kan give anledning til problemer, da det desværre ofte sker, at kommunerne har konteret lønudbetalingen forkert - typisk ved ikke at få rettet kontonummeret i tilfælde, hvor en institution har skiftet type.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken publiceres normalt ½ år efter tællingsdagen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

I 2004 skiftede tællingstidspunktet fra foråret til efteråret. Pga. sæsonudsving kan tal før 2004 ikke umiddelbart sammenlignes med senere opgørelser.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken publiceres i NYT fra Danmarks Statistik samt på http://www.statistikbanken.dk i tabel PAS11, PAS22 og PAS33. Herudover findes kommunefordelte oplysninger om taksterne i RES88. Årspublikationer: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed