ࡱ> '`_bjbjDD~&&PHv'j j j F 4 $ <<<P`<|< I==(===>>>MMMM98Ni$hg >>>>> ==ɅD F F F> = =M F>M F F:K, QL== Nbǀ`<?K M <IKRuY@uQLQLu eL>> F>>>>>YA>>>I>>>>  $1,;  ,;  Oversigt over variable og datast i IDA P de flgende sider findes en beskrivelse af de fire datast i IDA-databasen karakteriseret ud fra flgende fire hovedpunkter: - populationen, dvs. definitionen og afgrnsningen af de pgldende enheder samt eventuelt en omtale af relevante del-populationer. - identifikationsnglen/-nglerne, dvs. det entydige nummer, der definerer den enkelte enhed (person, ansttelse, arbejdssted). - variabelindholdet, hvori indgr en generel, kortfattet karakteristik af variabelindholdet. - anvendelsesomrde, hvor eventuelle analysemuligheder nvnes. Herefter flger en oversigt over variablene i hvert af datasttene. Heri findes en kort betegnelse for den enkelte variabels indhold og dernst den forkortelse, der er anvendt for variablen i IDA-sammenhng. Variablene er grupperet under det tilhrende datast og dernst det statistikomrde, de er dokumenteret under i hjkvalitetsdokumentationen. I hjkvalitetsdokumentationen findes de udfrlige variabelbeskrivelser med forklaring af hhv. variablenes betydning og variabelvrdierne. Hjkvalitetsdokumentationen findes p Danmarks Statistiks hjemmeside under Statistik til salg/Forskningsservice: HYPERLINK "http://www.dst.dk/TilSalg/Forskningsservice/hkt4Forsker.aspx" http://www.dst.dk/TilSalg/Forskningsservice/hkt4Forsker.aspx Oplysninger om personer 1. Personer Datastnavn: IPAP(r), fx IDAP1980. Population: Datasttet omfatter hele befolkningen ved rsskiftet (den 31. december/1. januar), dvs. alle personer med bopl i Danmark. Heri indgr ogs personer, som er midlertidigt fravrende fx p grund af ferie, forretningsrejse eller lignende. Identifikationsngle: Personnummer (PNR). Variable: Datasttet, som er meget omfattende, indeholder en enkel baggrundsvariabel, statusvariable og rsvariable for personerne. Anvendelsesomrder: I forbindelse med analyser af ansttelses- og beskftigelsesforhold udgr disse variable et grundlag for udvlgelse af bestemte personkategorier. Ngle Personnummer PNR Statistikomrde: Beskftigelsesoplysninger der vedrrer IDA-personer Baggrundsvariable Kn KON Alder (pr. november) ALDERNOV Beskftigelse Andre ansttelser i november Primr arbejdsstilling (novemberansttelse) PSTILL Sekundr arbejdsstilling (novemberansttelse) SSTILL Supplerende novemberansttelser (antal) NSUP Antal supplerende ejnovemberansttelser (i ret) EJNOV Historiske oplysninger vedr. beskftigelse Frste r p arbejdsmarkedet STARTAR Seneste start p arbejdsmarkedet SENSTAR Seneste afslutning p arbejdsmarkedet SENAFAR Samlet ATP ultimo 1979 SATP79 Erhvervserfaring ultimo 1979 ERHVER79 Erhvervserfaring fra 1980 i tusinde ERHVER Antal r som lnmodtager ATPAR Alder ved pensionering (offentlig) PENSALD Statistikomrde: Lnoplysninger der vedrrer IDA-personer rsoplysninger vedr. beskftigelse Ln LONIND Samlet ln fra oplysningssedler SLON Supplerende ln i novemberansttelse (sum) NSUPSUM Ejnovemberansttelser lnsum EJNOVSUM ATPbelb i ret ATPXX Samlet ATP ultimo 1979 SATP79 Statistikomrde: Ledighed og beskftigelsesoplysninger der vedrrer IDA-personer Statusoplysninger vedr. ledighed Forsikringskategori i CRAM FORSKAT Ledighedsgrader rsledighedsgrad ARLEDGR Uger fuld ledighed LEDFULD Uger delvis ledighed LEDDEL Historiske oplysninger vedr. ledighed Seneste start-r som akassemedlem AKASST Seneste r som medlem af akasse AKASAF Frste ledighed (rstal) LEDAR Forsikret/ledig antal r (fra 1980) POTLEAR Sum af ledighedsgrader (fra 1980) SUMGRAD 2. Oplysninger om ansttelser/beskftigelse 2. Ansttelser Datastnavn: IDAN(r), fx IDAN1980. Population: Ansttelsesdatasttet indeholder alle typer ansttelser for de personer, som er i befolkningen ved rsskiftet, og hvis vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet pr. ultimo november var som lnmodtager (hovedbeskftiget), arbejdsgiver, selvstndig eller medarbejdende gteflle. Den vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet som arbejdsgiver defineres som en person, der ejer (eller er medejer af) en virksomhed, hvor der er mindst en lnmodtager ansat (som hoved- eller bibeskftiget) pr. ultimo november. Selvstndige defineres som en person med en selvstndig virksomhed, som ikke har ansatte pr. ultimo november i det pgldende r, og hvor der er tale om personens vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet. Den vigtigste tilknytning som medarbejdende gteflle defineres for personer, der har deres vsentligste indkomst i lbet af ret som medarbejdende gteflle, og som er gift med en person, der er arbejdsgiver eller selvstndig. I denne population indgr ogs skoleelever, studerende mv. med en varierende grad af tilknytning til arbejdsmarkedet, men for hvem den vigtigste tilknytning pr. ultimo november bestod i at vre lnmodtagere. Personer, der er fuldt ledige i registreringsugen (den sidste uge af november), klassificeres som arbejdslse og indgr ikke i dette datast, selvom de fx har haft hovedbeskftigelse som lnmodtager resten af ret. Yderligere kan der pr. ultimo november forekomme en nstvigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet som lnmodtager (bibeskftiget). Der vil s vre tale om et bijob ved siden af en vigtigste tilknytning som enten lnmodtager, arbejdsgiver, selvstndig eller medarbejdende gteflle. vrige novemberansttelser kan derudover forekomme pr. ultimo november. Disse forekommer dog frst fra og med IDA2004. I datasttet er ogs indeholdt ansttelser, der ikke vedrrer ultimo november, benvnt ej-november- og vigtigste ej-novemberansttelser. Den vigtigste ej-novemberansttelse defineres som det ansttelsesforhold, der har den lngste ansttelsesperiode og dermed den strste ATP-indbetaling blandt ej-novemberansttelser. Ej-novemberansttelserne forekommer i IDA fra og med IDA2004. Ansttelsesdatasttet indeholder sledes alle ansttelser set over ret ssom hovedbeskftigede og bibeskftigede lnmodtagere, arbejdsgivere, selvstndige og medarbejdende gtefller, vrige novemberansttelser, ej-november- og vigtigste ej-novemberansttelser. Variablen type angiver, hvilken slags ansttelse der er tale om og skal anvendes, hvis man nsker at danne delpopulationer af ansttelsesdatasttet. For hver enkel variabel er de populationer, variablen er gldende for, angivet og definerede. Identifikationsngler: personnummer (PNR) og arbejdsstedslbenummer (LBNR). Endvidere indgr nummeret for firmaet/arbejdsgiverenheden (ARBGNR) af hensyn til de tilflde, hvor det er uoplyst, p hvilket arbejdssted en ansat er beskftiget. LBNR kan yderligere vre uoplyst, hvis arbejdsgiveren har flere arbejdssteder. Da kan arbejdsgiveren kun forbindes med firmaet. Via personnummeret er det muligt at sammenkoble persondatasttet og ansttelsesdatasttet. Dette muliggr f.eks. en meget prcis karakteristik af en virksomheds arbejdsstyrke. Ved match med arbejdsstedsdatasttet skal man vre opmrksom p, at der i ansttelsesdatasttet er indeholdt fiktive arbejdssteder. Disse forekommer ikke i arbejdsstedsdatasttet (se LBNR for yderligere information om dette). Variable: Formlet med variablene er at karakterisere det pgldende ansttelsesforhold pr. ultimo november samt at registrere og karakterisere eventuelle ndringer i ansttelsesforholdet (tilgang til/afgang fra arbejdsstedet, ndringer). Anvendelsesomrder: Analyser vedrrende ansttelsesvilkr samt skift af arbejdssted, skift af stilling p samme arbejdssted mv. Endvidere udgr dette datast hovedgrundlaget for aggregeringer (optllinger mv.) over de ansatte personer pr. arbejdssted eller evt. for alle arbejdssteder under t inden for et erhverv eller en branche. Via sdanne aggregeringer kan man foretage analyser af omfanget af arbejdspladsmobilitet samt fx af midlertidige hjemsendelser inden for forskellige erhverv/brancher. Analyser af omfang og karakter af lnmodtager-bibeskftigelse blandt personer i arbejdsstyrken, herunder blandt fx hovedbeskftigede lnmodtagere eller selvstndige. Via aggregering over bibeskftigede lnmodtagere pr. arbejdssted eller pr. branche kan omfanget og karakteren af bibeskftigelser set fra virksomhedssiden belyses. Udgangspunkt for analyser af omfanget af mobilitet til/fra gruppen af arbejdsgivere. Kan inddrages som en del af det samlede beskftigelsesomfang p arbejdsstedet. For fortsat beskftigede personer, der afgr fra et arbejdssted og for personer, der var beskftiget ultimo november ret fr, og som tilgr et arbejdssted som lnmodtagere/arbejdsgivere, kan der foretages analyser af bl.a. erhvervsmobilitet og stillingsskift. Generelt kan man undersge, hvor de nyansatte kommer fra, og/eller hvortil personer bevger sig efter afgang. Beskrivelse af den population af virksomheder, der indehaves af selvstndige. Denne virksomhedspopulation kan sledes supplere populationen af arbejdssteder (datast 3), omend det af tekniske grunde ikke er muligt eksakt at identificere den overlapning, der forekommer mellem selvstndige virksomheder og arbejdssteder med ansatte i lbet af ret (uden for november). Beskrivelse af de selvstndiges mobilitet til/fra gruppen af selvstndige. Beskrivelse af gruppen af medarbejdende gtefller samt mobiliteten til/fra gruppen. Ngle Personnummer PNR Arbejdssteds-lbenummer LBNR Arbejdsstedskode ARBSTK Arbejdsgivernr. ARBGNR Statistikomrde: Lnforhold der vedrrer IDA-ansttelser Ln og ATP Timeln i novemberansttelsen TIMELON Kvalitet af timelnsskn (novemberansttelse) TLONKVAL Ln i novemberansttelse JOBLON ATP i novemberansttelse JOBATP Statistikomrde: Beskftigelsesoplysninger der vedrrer IDA-ansttelser Ansttelsesforhold Type ansttelsesforhold TYPE Antal dage ansat ANSDAGE Arbejdsstilling variablen er overfldig STILL Jobtype primr ansttelse JOBKAT Tilknytningen til primrt arbejdssted TILKNYT Personlig" branche (novemberansttelse) PERSBRC Personlig" arbejdsstedsadresse PERSADR ndring i ansttelse/historiske opl. Lnmodtager ret efter LONMFREM Lnmodtager ret fr LONMTILB Ansttelses-ndring frem til ret efter ANSXFREM Ansttelses-ndring i forh. til ret fr ANSXTILB r for ansttelse p arbejdssted ANSAAR Statistikomrde: Ledighed & beskftigelsesoplysninger, der vedrrer IDA-ansttelser Arbejdslshed Ledighedsgrad i arbejdsr (ekskl. ferie) ARBLED Oplysninger om arbejdssteder og firmaer 3 Arbejdssteder Datastnavn: IDAS(r), fx IDAS1980. Population: Datasttet omfatter de erhvervsenheder, der i rets lb har haft lnnet personale beskftiget, og for hvilke der er indbetalt kildeskat. Arbejdsstedet er den enkelte (lokale) erhvervsenhed, som organisatorisk, geografisk og branchemssigt er sammenhngende. Der er tale om en "bruttopopulation" af arbejdssteder, som ogs omfatter arbejdssteder, der ikke har ansatte pr. ultimo november - fx p grund af ssonprget beskftigelse, eller fordi arbejdsstedet kun eksisterer i en del af ret (dvs. at det nedlgges fr, eller oprettes efter, ultimo november). En relevant delpopulation er sledes arbejdssteder med ansatte pr. ultimo november. En anden relevant delpopulation kan vre arbejdssteder med hovedbeskftigede pr. ultimo november - idet det kan forekomme, at der alene er tale om bibeskftigede p arbejdsstedet. Endelig kan man anvende forskellige delpopulationer af bevarede, nedlagte eller oprettede arbejdssteder. Populationen af "endeligt" nedlagte arbejdssteder omfatter endeligt nedlagte arbejdssteder i perioden efter 1980 og indtil ultimo det seneste r i databasen. Der er sledes tale om en kumulering af samtlige "endeligt" nedlagte arbejdssteder i hele perioden siden 1980. Endeligt nedlagte arbejdssteder udgres af afgangen fra bruttopopulationen af arbejdssteder, dvs. eksklusive fx enheder, der overgr fra arbejdssteder med ansatte pr. november til arbejdssteder uden ansatte pr. november. Identifikationsngler: Arbejdsstedslbenummer (LBNR) og firmanummer (ARBGNR). Endvidere indgr den originale arbejdsstedskode af hensyn til eventuelle ad hoc samkringer med supplerende statistikregistre. Ved match med ansttelsesdatasttet skal man vre opmrksom p, at der i ansttelsesdatasttet er indeholdt fiktive arbejdssteder. Disse forekommer ikke i arbejdsstedsdatasttet (se LBNR for yderligere information om dette). Variable: Datasttet omfatter baggrundsdata for arbejdsstedet samt ndringer i arbejdsstedets identitet over tid (bevaret, nedlagt, oprettet). Der indgr endvidere nogle summariske ml vedrrende arbejdsstyrken og ndringer i arbejdsstyrken, som kan udgre en karakteristik af arbejdsstedet (med hensyn til fx sammenstningen af personalet, lnniveauet og omfanget af til- og afgang blandt de ansatte). Anvendelsesomrder: Forlb af bevarede arbejdssteder over tid, fx vedrrende beskftigelses- og lnudvikling. Omfang og type af nedlggelser og oprettelser af arbejdssteder. Som udgangspunkt for analyser af personers mobilitet mv. kan der foretages grupperinger af arbejdssteder med hensyn til branche, strrelsesgruppe, vkst eller nedgang i beskftigelsesomfanget, nedlagte eller oprettede enheder osv. Arbejdsstedsdatasttet kan sammenkobles med ansttelsesdatasttet via LBNR og dernst med persondatasttet via personnummeret. P denne mde kan skabes et arbejdsgiver-ansat datast (matched Employer-Employee). Statistikomrde: IDA arbejdssteder Ngle Arbejdsstedslbenummer LBNR Arbejdsstedskode ARBSTK Arbejdsgivernr. ARBGNR Arbejdsgivernr. for arbejdssted ret efter ARBGNRFR Arbejdsgivernr. for arbejdssted ret fr ARBGNRTI Arbejdsstedskode for arbejdssted ret efter ARBSTKFR Arbejdsstedskode for arbejdssted ret fr ARBSTKTI LBNR for relateret arbejdssted ret efter LBNRFREM LBNR for relateret arbejdssted ret fr LBNRTILB Baggrundsoplysninger Arbejdssteds adressekode (fra ERHVERV) ADRESSE Ejerforholdskode EJERKO Branchekode (DB93) (1980-2003) BRANCHE1 Branchekode (DSE77) (1980-1992) BRANCHE2 Branchekode (DB03) (2003- BRANCHE03 Adressendring for arbejdssted ret efter ADRXFREM Adressendring for arbejdssted i ret fr ADRXTILB Antal ansatte og ndring heri Antal ansatte pr. november ANTNOV Antal bibeskftigede pr. november ANTNOVBI Antal rsvrk for alle ansttelsesforhold AARSVRK Antal anssttelsesforhold i ret ANTAAR Afgangsrate i efterflgende rsperiode, pct. AFGRATE Andel af "opsugede" blandt ansatte ANDELOPS Andel af "udskilte" blandt ansatte ANDELUDS ndring i antal ansatte i efterflgende r ANTALXFR ndring i antal ansatte ret fr ANTALXTI ndring i beskftigelsesomfang efterflgende r BESKXFR ndring i beskftigelsesomfang ret fr BESKXTI Tilgangsrate i forudgende rsperiode, pct. TILGRATE Personalesammenstning og -omstning Andel hjere funktionrer pr. arbejdssted ANDHF Andel lavere funktionrer pr. arbejdssted ANDLF Andel faglrte pr. arbejdssted ANDFA Andel ikkefaglrte pr. arbejdssted ANDIF Andel kvinder blandt hjere funktionrer KVANDHF Andel kvinder blandt lavere funktionrer KVANDLF Andel kvinder blandt faglrte arbejdere KVANDFA Andel kvinder blandt ikkefaglrte arbejdere KVANDIF Andel af arbejdere med rsledighed, pct. ANDLEDAR Ledighedsperioder blandt ledige arbejdere, gennemsnit LEDPERG rsledighedsgrad blandt ledige arbejdere, gennemsnit LGRGNSAR Lnsum og lnniveau Timeln for alle hovedbeskftigelse, gennemsnit LONGNS Timeln for hjere funktionrer, gennemsnit LONGNSHF Timeln for lavere funktionrer, gennemsnit LONGNSLF Timeln for faglrte, gennemsnit LONGNSFA Timeln for ufaglrte, gennemsnit LONGNSIF Lnsum i ret for alle ansttelsesforhold LONAAR ndring i arbejdsstedets identitet Gengangere p arbejdsstedet pr. ret efter PCTFREM Gengangere p arbejdsstedet fra ret fr PCTTILB Firmaintern/-ekstern nedlggelse via opsugning FRELFREM Firmaintern/-ekstern oprettelse via udskilning FRELTILB Identitet for arbejdssted fremad i tid IDFREM Identitet for arbejdssted tilbage i tid IDTILB Regel vedr. bevaret arbejdssted ret efter REGELFR Regel vedr. bevaret arbejdssted ret fr REGELTI Endelig nedlggelse af arbejdssted ENDNEDL Firmaoplysninger Antal arbejdssteder i firmaet (max. 9) FILIAL 4 Firmaer Datastnavn: IDFI(r), fx IDFI1980. Population: Ved et firma - en arbejdsgiverenhed - forsts i den private sektor den enhed, der indeholder og afregner kildeskat for ansatte (SE-enheden). Et firma kan vre en del af en "koncern" bestende af flere firmaer. I den statslige sektor er firmaenheden identisk med en styrelse, defineret ved hovedkonto i finansloven. I den kommunale sektor udgr hvert fysisk adskilt arbejdssted et firma. Et firma bestr af t eller flere arbejdssteder. I tilflde af, at et firma kun omfatter t arbejdssted, er firmaenheden identisk med den tilsvarende arbejdsstedsenhed (i datasttet 3A vedrrende arbejdssteder). Identifikationsngle: De enkelte enheder er defineret ved arbejdsgivernummeret (ARBGNR), men der foreligger ikke en fastlggelse af identiteten over tid for firmaer. Identifikationsnglen ARBGNR er ikke konstant over tid for givne, bevarede enheder, idet nummeret fx kan ndres i forbindelse med ejerskifte. Variable: Variablene er dannet via aggregering over de arbejdssteder, der indgr i det pgldende firma i det givne r. Det drejer sig om antallet af arbejdssteder og det samlede antal ansatte i firmaet. Til karakteristik af firmaet indgr endvidere oplysninger om det strste arbejdssted i firmaet. Anvendelsesomrder: Analyser af firmaniveau, herunder filialstruktur, diversifikation mv. Statistikomrde: IDA arbejdssteder Ngle rparameter (1980-2003) AARPRM Arbejdsgivernr. ARBGNR Firmaoplysninger Antal arbejdssteder i firma ANTALARB Antal bevarede arbejdssteder i firma ANTARBB Antal hovedbeskftigede i firma FANSH Antal bibeskftigede i firma FANSB Hovedbeskftigelse i firma med uoplyst arbejdssted UOPLANSH Bibeskftigelse i firma med uoplyst arbejdssted UOPLANSB Branchekode strste arbejdssted i firma (DB93) (1980-2003) STORDB93 Branchekode strste arbejdssted i firma (DB93) (2003-) STORDB03 Branchekode strste arbejdssted i firma (DSE77) (1980-1992) STORBRA Lbenr. strste arbejdssted i firma SLBNR Identitet tilbage strste arbejdssted SIDTILB Nummerskift for strste arbejdssted i firma SARBGNRX IDA blev udfaset i 2004. De tolv oprindelige datast blev lagt sammen til fire, og en del variable blev ligeledes skret vk. De fire datast IDAP, IDAN, IDAS og IDFI er alle frt tilbage til 1980. Er hjkvalitetsdokumenteret under statistikomrdet Befolkning. Er hjkvalitetsdokumenteret under statistikomrdet CRAM. En nrmere omtale af hovedprincipperne for personers vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet findes i den rlige artikel i Statistiske Efterretninger vedrrende den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). I det flgende redegres kort for den anvendte metode; Dannelsen af den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik er foretaget ud fra en mlstning om at flge ILO's anbefalinger vedrrende arbejdsmarkedsstatistik. Fastlggelsen af begreber og definitioner i den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik har dog mttet foretages i lyset af de praktiske muligheder for at uddrage oplysningerne fra administrative og statistiske registre. I den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik anvendes s vidt muligt en kort referenceperiode, nemlig den sidste uge i november mned. Dette tidspunkt er valgt ud fra to hensyn. Flere af oplysningerne i de anvendte registre refererer til situationen ultimo ret, men samtidig er december mned atypisk ud fra en beskftigelsesmssig synsvinkel. Slutningen af november mned er derfor valgt, fordi dette tidspunkt ligger tt p rsskiftet, men dog fr december. I frste trin dannes bruttobestande for grupperne selvstndige, medarbejdende gtefller, lnmodtagere, arbejdslse, efterlnsmodtagere og personer p overgangsydelse. Samtidig er personer i bruttobestanden af lnmodtagere opdelt efter, om de er beskftigede p heltid eller deltid. En del personer indgr imidlertid i flere bruttobestande. For disse personer foretages derfor i det andet trin en prioritering, og den vigtigste og nstvigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet vlges. Antallet af arbejdsgivere i IDA svarer ikke prcis til de offentliggjorte oplysninger fra den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS), idet tallet er reduceret med nogle f hundrede. Det skyldes, at der findes arbejdssteder uden ansatte i november, hvor der iflge RAS samtidig findes en person, der er klassificeret som "arbejdsgiver" p det pgldende arbejdssted. I disse tilflde er personen i IDA omklassificeret til "selvstndig". Det medfrer selvsagt, at gruppen af selvstndige vokser tilsvarende. En person klassificeres som selvstndig, hvis personen enten er momsbetaler, arbejdslshedsforsikret som selvstndig eller har sin vsentligste indkomst fra selvstndig virksomhed. Mere prcist skal personen blot indg i bruttopopulationen af selvstndige i RAS. Det betyder, at der i ganske f tilflde vil forekomme personer klassificeret som "medhjlpende gtefller", hvor gtefllen ikke indgr som arbejdsgiver eller selvstndig. En nrmere beskrivelse af bruttopopulation og klassifikationer fremgr af kapitel 4 i hovedrapporten. De "arbejdssteder" i arbejdsstedsregistret (nu erhvervsbeskftigelsen), som bestr af ansatte med uoplyst arbejdsstedskode inden for et firma, indgr ikke i IDA. Det drejer sig om ca. 2.000 arbejdssteder, der ikke medregnes i IDA. Lokale enheder inden for forsvaret indgr ikke i arbejdssteder i rene 1980-1986 (inkl.). Disse inddrages i 1987 som oprettede af typen O1, dvs. "nyoprettet". Nr et arbejdssted nedlgges "endeligt", ophrer det pgldende arbejdssteds-lbenummer, LBNR, med at eksistere i populationen af "aktive" arbejdssteder i datasttet 3A. Firmaer, der ikke er "reprsenteret" ved arbejdssteder - herunder forsvaret i rene 1980-86 samt enkelte andre tilflde - indgr ikke i firma-datasttet. Dog har nogle af variablene til forml at give en delvis indikation af et firmas identitet over tid (antal arbejdssteder, det strste arbejdssteds identitet tilbage i tid, skift i firmaets arbejdsgivernummer).   PAGE 2 PAGE 3 '()\` 5 T  ' T  % m n ! ( ) < U X _ { | ǿ޻ hlhBjhBUhB h~ ]hV{ hV{5hlhV{5h%O" hV{NHhV{h&2h&2>*h&2 hr>* hrNHh<%heThr"jhg0J5CJ$OJQJUhr5CJ$OJQJ3*+1 2  S T U 9 : ; < = > $a$gdB$a$gdB$a$gdV{$ ^ `a$gd`9$!^!`a$gd`9$a$gd`9PP__ 7 8 9 > ? L N U e f h t STObȽ}uqhXh<%hr6 h:Eh:E h:Ehrh:Ehr>* hrNHh<% hr>* hr5 hr5CJhrh:E5CJ OJQJhr5CJ OJQJh{}5CJ OJQJh}hshV{hBh|hB0JjhBUjhBU*> ? @ A B C D E F G H I J K L M N f g h t u $ ) *t P, $(a$gd`9NOVWisss $ a$gdX$ a$gdX$ # S K D]<=_b'()̧̯̯̯}e̯^ h_NhX/h_NhX5B*CJOJQJ\^JaJph)hs5B*CJOJQJ\^JaJph hheTheThhX>*NHhhX>* hhXjhX0JU hB:#hX hX>*hX,hhX5B*CJOJQJ^JaJph/hhX5B*CJOJQJ\^JaJph )X>]<=`am$$ a$gdX $ a$gdX ()z{ '(Ny $ a$gd`9$$ a$gdX $ a$gdX)z{(MO\]`ez#+-.VWY\gitv׿טzozhc_Z_ hr>*hr hVQz5 hr5CJhr5CJ OJQJ hrCJ hr5CJ h}5CJ h5 hr5 hX5hMjhLlhMjmHsHhLlhXmHsHhhX>* hhXjhX0JU hXhXhX hX>* hIhX/hIhX5B*CJOJQJ\^JaJph# !"#$%&'()*+WXYhiN$ ) *t P, $(a$gd`9 $ a$gd`9vzGHbhiuWX gCDKLMNjkθήΨθΎ h?.NHh?.jhZz0JU hZzNH h=NH h: {NHjh=0JUh=hThZzjhB0JUh: {hb hCtNHhMjhCt h'h' hr>*h'hhrhVQz46CZ[%&fij IJhiyz^pquxԿƹƹƹеܧ꧞hyOh'h'NH h'h' h~h~h~ hTNH h'h: {hT hENHhEhhjhA hbNHh!hCthbh: {h?. h?.>**hrhyOh'h'NHhCthj h'h'@'%''a(b(=R$ & F Eƀfa$gd`9 $ a$gd`9b$ & F ) *t P, $(Eƀfa$gd`9'e'f'n'o'&('(a((( )g)h)))/*K*L*V*r*****@,A,,,,--?-@-A-K-M------̷̇~̎hhNH hh h5hIh5CJaJ/hIh5B*CJOJQJ\^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJphh h>* hs>*h(-hIm hNHh hs8NHhs8 hEUNHhEU(b() )**NR$ & F Eƀfa$gd`9 $ a$gd`9R$ & F Eƀfa$gd`9*E,F,,,,=00 $ a$gdR$ & F Eƀfa$gd`9 $ a$gd`9b$ & F ) *t P, $(Eƀfa$gd`9,,,,---@-A-L-s------7.8.K.i..../8/`/a/b/gd $ a$gd-6.7.J.L........._/`/b///U0W0X00000000000ɻ·°ɜoZRhh>*)hIhB*CJOJQJ^JaJph)hIm5B*CJOJQJ\^JaJph/hIh5B*CJOJQJ\^JaJph&h5B*CJOJQJ^JaJph hMhhIm hh hhh h>*)h OhB*CJOJQJ^JaJph/h Oh5B*CJOJQJ\^JaJphb/////-0V0W0X00000000000000000$ & ` b@>"@&a$gd`9gd $ a$gd0000191;1J1M1X1Z1^1d1q1r1|1.2/233333333"4%4L4Q44465s55555566"6#66677)7*7?783848888888߽ߠ hNhi^ hi^NHhi^ h`9>* h`9NHjh`90JUh%h`9jhr0JU hrNHhk hr>* hr5hrhr5CJ OJQJh}hsh h5:00000111111111 1 1 1 1 111111:1$ & ` b@>"@&a$gd`9:1;1K1L1M1q1r1234465J6)7*7}78888::$ ) *t P, $(a$gdi^$ ) *t P, $(a$gd`9 $ a$gd`98888899::9;:;;;!<T<U<<<<<<<<<<<<<<<<<<<====>>??Y?Z?n?o????@BBfBDDEEoF hLhr hLhc& hLhkh *hNhrhi^8:!<<<=====V=n=== >@>t>>>>>? $ a$gd`9 $ a$gd *hrh.9GGHHHH7H8HJJKK M MhMiMMMMMMMMN $ a$gd *@CJhLl@CJjhLl0JCJU9___________ $ a$gd`9 $h]ha$gd}h]hgd} &`#$gd(W __hr8 00(&P :p}. A!"#$%7 B 0 000(&P P:ps. A!"#$%7 DyK yK http://www.dst.dk/TilSalg/Forskningsservice/hkt4Forsker.aspxyX;H,]ą'c@`@ mNormalCJ_HaJmHsHtHRR Overskrift 1$<@&5B*KH phFF Overskrift 2$<@&5NN Overskrift 3$<@& 5OJQJNA`N mStandardskrifttype i afsnitZiZ Tabel - Normal :V 44 la 6k`6mIngen oversigt NN Indholdsfortegnelse 3 7^7VV Indholdsfortegnelse 2^5bb Indholdsfortegnelse 1$ 5& Sx]S5FF Normal indrykning ^B>B Titel <5B* CJKHph0B Opstilling - punkttegnv & Fe>Te-Tf^e`1R Opstilling - tal eller bogst.v & Fe>Te.Tf^e`6 @b6 Sidefod %:r: Sidehoved %>&@> FodnotehenvisningH*&)@& Sidetal<@< : { FodnotetekstCJaJ:U@: B Hyperlink>*B*^JphF@F T BallontekstCJOJQJ^JaJ'q K+-BCW H X _ T uxLW:*+12STU9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNfghtuNOVWis) X > ]  < = ` a m ( ) z { ' ( N y !"#$%&'()*+WXYhiNa'a b ! !""E$F$$$$$$$%%%@%A%L%s%%%%%%7&8&K&i&&&&'8'`'a'b'''''-(V(W(X((((((((((((((((((((())))))))) ) ) ) ) )))))):);)K)L)M)q)r)*+,,6-J.)/*/}/000022!444555=5V5n555 6@6t66666707Z777778)8U88889A9v999 :A:B:g::::;L;~;;;<W<<<<<=O=z=====0>b>>>?3?g?????@@@@7@8@BBCC E EhEiEEEEEEEEF3FZF~FFF:G{GGGHPHI[IIJ&LMOOQQRRSUTVVWWWWWWWWWWWWW000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 00u@0@0@0@0@0@00 0 @0@000@ 00PHWWWWWW000+0<.0000000000d3 &&&&&&&&&) )v'-08oFQZ__0369;<>@DFIMPRT> N'%b(*,b/0:1:?LCGNY__14578:=?ABCEGHJKLNOQS_27WX ")!!8@0( B S ?O V W _ ` c d q r x z OHPHVVWWWWWWWWWWWWWWWWWWN ((m7~7OHPHWWWWWWWWWWWWWWWWWW<NhW = +Yg'$$%%L&j&'9'717@@OHPHWWWWWWWWWWWWWW``~~--() > > v v  %&..99hioy*+AB!!K"L"^"^"r""x$x$_%_%%%%%%%Q&Q&&&$'$'((00B<B<<<o>p>>>@@BBOHPHrHrHHHHHHHIIaIaIAJAJBJBJCJCJSJTJJJ:M:MOOPPNPOPdRdR T TTTITJTTTTTTTTTWWWWWWWWWWWWWWWWWWiL(1 ojRh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHiL( oi{`]\5"SckE!%O"<%c&!'.?.=+<=A~ADzFO)edN]O3/.p@x1kI-_xsgCy\+ ^%a[`xBaRnM7ӊ>#|&5"?)z _{^/1yj/EDo0}+3[jl7VC+mRu~~NE.C-[=zC]p(]CzR}J!: gzKv[][zLi$اǴ~=ݚzyHZ[a#FV-vYU9%נoWΧX0P~枬fsgϩk|ʍSF::Y3yNJnx'W^VTQ̥&,^q) ]i6`n&Acb!AfRNڨ̰i.!V6M[?zSБ -1٢eF1S+~xPdUqP܂ǏL=iswBԔhYLda(,+T3aoM{\1Kaa\q5k.K'̳9+4-6"G{iV8p <6bY?]uH[ Y|Kg:LeqUOĺ'5&,m#Pѯ%g _Br@6KKaKzŷ5?I;. 8jB-_CBH:CK`i!cӁ+<[[)JA O bQLϠq]yq[2K97ى~- #y RYjǻ'ch2XA_\B@ FQ%=L\UJ5KƗpSXB8HQ́xw?. -c\up7lHoWM;pJ.wW:p@۠]VZw kG\9|]_]_։(f־1#%G}'"=}Xnɦw1Wn߷1DvJ&$ɇ }9䮶YyrP!Il^ŘvCeIfR3 C9 Q`$rئcU\@ 7&utDh)dF4N(8Y,f+ 7p;z;3 %7:bY!Ud+Ve0n??9$ހ-TE`/WNb$e+BwVV(ɘY;>- 6,3k?bתU{qZ mf~8- va?yP//S#FYhS .](3߾l`ѺVLN{״Xv b3||/(?p1ثh5COM5winword.exeCLRwinword.exe  4 \\srvprint1\dstprintS 4dXXA4 (210 x 297 mm)PRIV0''''D\KhC&ՈSMTJXerox Global Print Driver PSLeadingEdgePageSizeCustomPageSizePageRegionDuplexDuplexNoTumbleResolution600x600dpiD1NRX c. @MSCF ,90R5//Uncompressed-Data//塧J| 5CK[{pTW7lI$}&QyThJ$m !edN]O3/.p@x1kI-_xsgCy\+ ^%a[`xBaRnM7ӊ>#|&5"?)z _{^/1yj/EDo0}+3[jl7VC+mRu~~NE.C-[=zC]p(]CzR}J!: gzKv[][zLi$اǴ~=ݚzyHZ[a#FV-vYU9%נoWΧX0P~枬fsgϩk|ʍSF::Y3yNJnx'W^VTQ̥&,^q) ]i6`n&Acb!AfRNڨ̰i.!V6M[?zSБ -1٢eF1S+~xPdUqP܂ǏL=iswBԔhYLda(,+T3aoM{\1Kaa\q5k.K'̳9+4-6"G{iV8p <6bY?]uH[ Y|Kg:LeqUOĺ'5&,m#Pѯ%g _Br@6KKaKzŷ5?I;. 8jB-_CBH:CK`i!cӁ+<[[)JA O bQLϠq]yq[2K97ى~- #y RYjǻ'ch2XA_\B@ FQ%=L\UJ5KƗpSXB8HQ́xw?. -c\up7lHoWM;pJ.wW:p@۠]VZw kG\9|]_]_։(f־1#%G}'"=}Xnɦw1Wn߷1DvJ&$ɇ }9䮶YyrP!Il^ŘvCeIfR3 C9 Q`$rئcU\@ 7&utDh)dF4N(8Y,f+ 7p;z;3 %7:bY!Ud+Ve0n??9$ހ-TE`/WNb$e+BwVV(ɘY;>- 6,3k?bתU{qZ mf~8- va?yP//S#FYhS .](3߾l`ѺVLN{״Xv b3||/(?p1ثh5COM5winword.exeCLRwinword.exe  4  n W@UnknownCharlotte Leolnar ReifGz Times New Roman5Symbol3& z ArialM"GillSans ExtraBold5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings#ЈV fZf ^> ^>!V xx4dlGlG 2QV HX ?.2 C-familieVariabelliste til C-familien-Rettelser til bilag 1 i hovedrapporten om Ida Dorte KochCharlotte Leolnar Reif Oh+'04H ht   C-familie Variabelliste til C-familien Dorte Koch0Rettelser til bilag 1 i hovedrapporten om Ida Normal.dotCharlotte Leolnar Reif4Microsoft Office Word@@.@h_f_@ ` ^>՜.+,D՜.+,D hp Danmarks StatistiklG' C-familie Titel 8@ _PID_HLINKSA=http://www.dst.dk/TilSalg/Forskningsservice/hkt4Forsker.aspx  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F Nbǀ`Data V1Table^WordDocument~SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word-dokument MSWordDocWord.Document.89q